Privacy statement

Persoonsgegevens die GB Autisme verwerkt

GB Autisme verwerkt normale en bijzondere persoonsgegevens van haar cliënten, die noodzakelijk zijn voor het bieden van begeleiding.

Verwerkingsgronden

GB Autisme verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn:

  • Met toestemming van u
  • Voortvloeiend uit door u getekende Zorgovereenkomst en Algemene Voorwaarden
  • Voortvloeiend uit verplichtingen voor zorgaanbieders genoemd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW)

Bewaartermijnen

GB Autisme zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk vastgelegd is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de bewaartermijnen zoals gesteld in de relevante wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet (JW). Wanneer er geen wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven, hanteren wij een termijn van 15 jaar nadat de zorg gestopt is.

Delen met derden

GB Autisme zal uw gegevens uitsluitend delen met derden indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met uitdrukkelijke toestemming van u.

Beveiliging

GB Autisme neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons privacy-beveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. Voor inzage in welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u een afspraak maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Een verzoek tot correctie, aanvulling of vernietiging van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk doen.

Contactgegevens

Aanvullende informatie over hoe wij met (bijzondere) persoonsgegevens binnen GB Autisme omgaan, kunt u vinden in ons privacy beleid. Deze is op verzoek inzichtelijk. Indien u vragen heeft over onze privacy statement, of andere vragen gerelateerd aan privacy en persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@gb-autisme.nl, of neem contact op onder vermelding van ’t.a.v. de functionaris gegevensbescherming’.