Door in het begin intensief op te trekken met het kind of de volwassene met autisme krijgen wij een duidelijk beeld van deze persoon. Dit levert een individueel begeleidingsplan op waarmee hij of zij geholpen wordt meer rust en een groter gevoel van veiligheid in het dagelijks bestaan op te bouwen.

Wij helpen mensen met autisme bij het functioneren in het dagelijkse leven. Vaak vertonen deze mensen gedrag dat slecht begrepen wordt door de omgeving. De omgeving bestempelt dit graag als ‘moeilijk’ gedrag. Hierdoor voelen noch de direct betrokkenen, noch het betreffende kind of de volwassene zich erg op zijn gemak. Dit 'moeilijke' gedrag heeft vaak oorzaken die zich niet zo eenvoudig laten raden. Wij bieden inzichten en monitoren dit gedrag. Daardoor kunnen wij de juiste en adequate maatregelen nemen en alle direct betrokkenen handvatten bieden om met dit gedrag om te gaan. Dit doen wij in samenwerking met ouders, partners en eventueel met broers/zussen. Maar ook vrienden, familieleden of collega's en anderen behoren tot de mogelijke hulpbronnen.

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het spontaan aanleren van vaardigheden. Zo ook de Algemene Dagelijkse Levensvaardigheden (ADL). Onze begeleiding bestaat uit het aanreiken van handvatten aan de omgeving hoe men om moet gaan met het aanleren van de ADL. Het maken van deze handvatten doen we in nauwe samenwerking met de ouders, of partner. Ouders (en bij volwassenen ook de partner) kennen hun kind immers het best en kunnen ook de juiste informatie geven over hoe te handelen. Ook de hulp van broers en zussen is belangrijk.

 

Samenwerken en van elkaar leren is een centraal begrip in onze begeleiding. Het maken van eenduidige afspraken met alle personen in de directe sociale omgeving van de gediagnosticeerde zorgt voor eenduidigheid. Deze eenduidigheid helpt mensen bij wie duidelijkheid nu eenmaal het handvat is. Deze eenduidigheid is alleen te verkrijgen door een goede samenwerking met de gezinsleden, vrienden en collega's. Tevens vergroot deze samenwerking de draagkracht van het gezin. Immers: ook wij gaan weer naar huis, maar het gezin heeft 24 uur per dag, zeven dagen in de week de zorg.

Naast individuele begeleiding organiseren wij met regelmaat activiteiten. Deze activiteiten hebben als doel sociale contacten te leggen en te oefenen met sociale vaardigheden, maar natuurlijk staat plezier voorop!

Het helpt om even de druk van de ketel te nemen waardoor de relaties tussen mensen met autisme en de andere gezinsleden weer verbeteren. Spelen of andere activiteiten (gerelateerd aan de leeftijd en het vermogen) zijn hierbij een uitstekend instrument.

 

Onze klanten hebben het vaak niet gemakkelijk in de huidige maatschappij. De wereld, gedreven door de informatietechnologie, is onderhevig aan constante veranderingen. En verandering is bij uitstek hetgene waar onze klant moeite mee heeft. De wereld heeft geen tijd om haar medemensen voor te bereiden op veranderingen. En mocht men wel tijd en bereidheid tegenkomen, dan lopen we aan tegen de onbekendheid met autisme, die onze maatschappij helaas nog steeds kenmerkt. De autist die problemen heeft met veranderingen kan merken dat hij of zij door de mensen in de directe omgeving vergeten wordt. Ook hierdoor kunnen onze klanten vaak niet fijn meedraaien in de maatschappij.

 

Door de directe omgeving vertrouwd te maken met het begrip autisme en met de mogelijkheden van onze klanten zal vaak meer begrip ontstaan. Het begeleiden van een persoon met autisme moet gericht zijn op het creëren van een gevoel van veiligheid bij zowel de betreffende persoon als bij de mensen in de directe omgeving. Hierdoor versnelt de acceptatie. Het verduidelijken van het gedrag en het helpen inzicht te geven in het gedrag kan beide partijen helpen. Wij begeleiden onze klanten bij het bewegen in de sociale omgeving zodat zij zich zekerder kunnen voelen.